Polkadot

Skribent: Admin

Polkadot Network presenteras som ”next-generation blockchain protocol that unites an entire network of purpose-built blockchain”.

En av blockkedjans primära mål är alltså att underlätta för interaktion mellan olika blockkedjor (exempelvis Bitcoin, Ethereum, EOS osv) samt erbjuda smidiga, privata och snabba blockkedjelösningar för den som vill använda en egen kedja.

Syftet med Polkadot är att vara ”The Internet of Blockchains”. Ett nätverk med en huvudkedja och mängder av ”sidokedjor” med egna valutor och regler.

Investeringar i Polkadot kan antingen ske direkt i valutan (Coinbase, Binance osv) eller i certifikat som följer dess värde (Avanza). Kan Polkadot bli “nästa generations” Ethereum?

Vad är Polkadot?

Polkadot Network är ett av de största, mest finansierade och avancerade kryptoprojekten. I grunden finns funktionalitet som liknar Ethereum vilket delvis kan komma från att grundaren, Gavid Wood, även var med och skapade just den blockkedjan. Men Polkadot vill erbjuda mer funktioner, snabbare och billigare transaktioner och framförallt smidig interaktion mellan andra blockkedjor.

”We were just kind of thinking how we could maybe create the next version of Ethereum / Dr. Gavid Wood (från videon nedan)

Blockkedjan förklaras ibland med att vara ”The Internet of Blockchains”. Likt hur internet skapar möjligheten att interagera via olika enheter, operativsystem och program ska Polkadot möjliggöra kommunikation och interaktion mellan kedjor som Bitcoin, Etheruem, EOS osv.

Dessutom förväntas det vara enkelt att skapa en egen kedja på Polkadot som styrs utifrån dess egen kod. Om detta ska jämföras med internet är det som att skapa en egen app (utom Google eller Apples kontroll) och göra den tillgänglig via internet.

Polkadot development is on track to deliver the most robust platform for security, scalability and innovation / Polkadot.network

Internet of blockchains

Det övergripande målet för Polkadot är att vara en blockkedja – för alla blockkedjor. Eller som de ofta beskrivs – Internet of Blockchains. De löser därmed bland annat interaktionsproblemet.

Ett interaktionsproblem som länge funnits inom blockkedjor/kryptovalutor är att varje blockkedja är separerad från de övriga. De som har information/valuta/objekt på en kedja har generellt haft det svårt att föra över dessa till en annan kedja. Detta exempelvis från Ethereum till EOS eller mellan Bitcoins blockkedja och Cardano. En lösning har varit att bygga broar (bridge) mellan enstaka blockkedjor men det är enbart mindre lösningar som framförallt fokuserar på överföring av kryptovalutor. Här förväntas Polkadot erbjuda en mer komplett lösning

(Bildkälla: Polkadots Mediumblogg)

Även skalbarhetsproblem är mycket vanligt förekommande inom de äldre blockkedjorna.

Dessutom ligger fokus på governance, dvs hur kedjan ska förbli decentraliserad men ändå utvecklas åt ett håll som användarna önskar. Uppdateringar kan ske onchain och därmed undviks så kallade forkar.  

(Polkadot- Behind the Code – Polkadot Network)

Tekniken – Enkelt förklarat

Polkadot är uppbyggt av flera blockkedjor som interagerar med varandra.

Relay Chain (Huvudkedjan)

Relay Chain är huvudblockkedjan och ”stammen” i den tekniska konstruktionen. Det är på denna kedja som alla transaktioner slutförs. Huvudkedjan använder PoS (Proof of Stake) samt NPoS (Nominated Proof of Stake). I korthet innebär det att alla som håller DOT samt väljer utföra staking är med och upprätthåller nätverket. Detta genom att välja att agera som:

 • Validator (Validators) – Validerar data på blockkedjan. Kräver staking av DOT.
 • Nominerare (Nominators) – Väljer validerare genom staking av DOT
 • Samlare (Collators) – Sköter processen på parachain
 • Fiskare (Fishermen) – Övervakar nätverket och rapporterar om någon av inom dessa kategorier missköter sig

Med Proof of Stake gynnas därmed de som upprätthåller nätverket och de som agerar felaktigt kan förlora sina DOT.  

Parachains (Kedjor som användare skapar)

Blockkedjor som är utvecklade för en unik funktion och som kan ha en egen kryptovaluta. Så istället för att varje transaktion ska medföra en process på huvudkedjan så sker detta i dess egen kedja. Däremot säkerställs transaktionen på huvudkedjan.

Dessa kedjor kan även styras och utvecklas på individuella sätt och följer alltså inte den struktur som Polkadot har för governance.

ryggor

För att bli ”Internet of Blockchains” har Polkadot ”bryggor” som möjliggör interaktion med flera av de större blockkedjorna som exempelvis Ethereum, EOS och Bitcoin. Därmed blir det möjligt att exempelvis föra över kryptovalutan mellan dessa kedjor på ett enklare och billigare sätt.

(Polkadot: DOT has MIND BLOWING Potential –  Coin Bureau)

“Tokenomic”

Tokenomic är den kod som styr hur en blockkedjas kryptovaluta förväntas användas, produceras, distribueras osv. Den ekonomiska struktur som ligger till grund för en valutas funktion och därmed även dess framtida värde.

Från början skapades 10 miljoner DOT. Det ändrades däremot relativt snabbt till att multipliceras med 100 via ett förslag som röstades igenom av de som genomförde staking av DOT. Därmed bestod kedjan av 1 miljard DOT.

Den inflation som DOT har går delvis till den belöning som ges ut till validerare för det arbete som utförs. En större andel går däremot till ”treasury” (skattkista). En funktion som hittas hos flera kryptovalutor för att kunna finansiera framtida utveckling, marknadsföring osv. Hur stor inflationen är regleras av hur stor mängd DOT som är inom staking i förhållande till dess totala utbud.

Inflationen ökar utbudet, vilka är negativt för priset, men samtidigt minskas utbudet av staking (mynt som är låsta), bonding (för att skapa nya parachains)

Denna ”skattkista” får inkomst får bland annat en del av transaktionsavgiften, del av ”slashed staked” och en del av nätverkets inflation. Exakt hur stor summa kan variera exempelvis beroende på hur mycket staking som genomförs på nätverket. Pengarna som samlas är tänkta att användas till utvecklingsprojekt som gynnar Polkadot.

Vem som helst kan komma med förslag. De som ger förslag måste däremot bidra med 5% av det belopp som förslaget förväntas kosta och minst 100 DOT. Går förslaget igenom betalas dessa tillbaka men går förslaget inte igenom kommer summan att brännas och därmed minska utbudet av DOT.

Historia

Polkadot började utvecklas 2016 av Dr. Gavid Wood och därefter anslöt Peter Czaban och Robert Habermeier. Gavid Wood var även med och grundade Ethereum ett par år tidigare där han exempelvis utvecklade programmeringsspråket Solidity. Han har även grundat företaget Parity Technologies som med systemet Substrate gör det enkelt för programmerare att skapa egna parachains på Polkadot.

Ännu en part i utvecklingen av Polkadot är den icke vinstdrivande organisationen Web3. Det var den organisationen som genomförde försäljningen av kryptovalutan, DOT, för att få in pengar till utvecklingen. Organisationen behöll även en del av utbudet av DOT för att kunna finansiera framtida projekt.

Finansiering på hög nivå

Polkadot drog in ca 140 miljoner USD via en ICO under 2017. En extremt stor summa som däremot inte till fullo kunde gå till kommande utveckling. Detta eftersom ca 60 % av beloppet förlorades vid ett tekniskt missöde vilket innebar att tillgångarna blev låsta. Men det stoppade inte Polkadot att få in ännu mer investerat kapital under 2019, genom att sälja av en del av de DOT som organisationen hade kvar. Ytterligare en privatesale genomfördes 2020 och drog då in 43 miljoner. Även stora börser har visat sitt intresse att investera i Polkadot.

Exempelvis bidrog den internationella kryptobörsen Huobi, i december 2020, med 5 miljoner USD för att främja utvecklingen. Inte långt därefter bidrog Binance med 10 miljoner USD ”to support for projects on Polkadot”

Att de kunnat attrahera finansiärer till så stora belopp kan bero på flera saker. Delvis kan det bero på  Gavid Woods erfarenhet av Ethereum (idag världens näst största kryptovaluta) och delvis att investerarna sett behovet som Polkadot förväntades möta inom blockkedjevärlden.

Investera i Polkadot

Det finns framförallt två olika sätt att investera i Polkadot. Antingen köps kryptovalutan på en kryptobörs eller så köps certifikat som följer värdet på en underliggande tillgång – i detta fall Polkadot. Att köpa certifikat är enklare och innebär smidigare skatteuträkning. Däremot innebär certifikat begränsningar för användning.

1. Köpa kryptovalutan Polkadot – Coinbase

Köp av kryptovalutan Polkadot kan ske hos flera stora internationella kryptobörser. Coinbase anses av många vara den mest användarvänliga börsen.

Fördelar:

 • Valutan kan användas till dess primära syfte
 • Handel sker en stor kryptobörs med många valutor

Nackdelar:

 • All handel måste deklareras
 • Kapitalvinstskatt istället för den lägre schablonskatten på ISK
 • Kräver mer kunskap om kryptovalutor

2. Köpa certifikat som följer Polkadot – Avanza

Hos Avanza kan investeringar ske i certifikatet ”Valour Polkadot (DOT) SEK”. Certifikatet är 1/10 av en DOT vilket innebär att priset speglar värdeförändringen i procent på kryptovalutan men kostar 1/10 av dess marknadspris.

Fördelar:

 • Handlas direkt mot SEK och med svensk support
 • Handlas inom ISK vilket ger låg skatt och ingen deklaration
 • Handlas hos Avanza – svensk bank med tillsyn av Finansinspektionen

Nackdelar:

 • Courtage vid köp/försäljning
 • Förvaltningsavgift inbakad i priset
 • Låg handelsvolym – Kontrollera orderdjupet innan handel sker!

Se certifikatinformation på Avanza

Prisutveckling

Polkadot började utvecklas 2016 och det tog ett par år innan projektet, samt kryptovalutan, fick någon större uppmärksamhet. Under 2020 lanserades Mainnet och några månader senare blev det möjligt att genomföra transaktioner. Under hösten 2020 öppnades möjligheten till finansiering via deras treasure. Detta var även året som Polkadot fick allt mer uppmärksamhet i media.

Under 2021 lanserades parachain och delvis interaktion med Bitcoin. Allt fler börser tog även in Polkadot, däribland Coinbase Pro i juni 2021. Som visas i grafen nedan näst intill tiodubblades kursen under de första månaderna under 2021.

Varifrån kommer värdet?

Staking

Genom staking av DOT ges en årlig avkastning (i DOT) på ca 10-12%. Kryptovalutans inbyggda inflation ges därmed till de som bidrar till blockkedjans säkerhet och funktionalitet.

Användning

Vid transaktioner betalas DOT i avgift till validerarna – i likhet med att Bitcoin betalas till miners inom Bitcoins nätverk. Ju fler som därmed använder Polkadot desto större efterfrågan kommer det bli på valutan. Däremot finns en konstruktion som medför att kostnaden per transaktion aldrig kommer bli på de höga nivåer som kännetecknar flera tidigare generationers blockkedjor.

Bonding

Om en ny kedja önskas utvecklas (en parachain) krävs DOT som låses. Om kedjan inte längre ska vara aktiv dras dessa DOT tillbaka varpå kedjans hela funktion försvinner. Ju fler parachains som skapas desto mera DOT kommer därmed vara låsta i de olika kedjorna. Därmed kan priset påverkas utifrån ett lägre utbud på marknaden.

Governance

DOT används även för att rösta på olika utvecklingsförslag. Ju fler DOT en wallet håller desto starkare röst. Många småägare av DOT bryr sig inte i att rösta men för de som äger större mängder är utvecklingen av kedjan mycket viktigt. Detta kan därmed liknas med hur små aktieägare i mindre utsträckning röstar på årsstämmor medan större aktieägare nästan alltid är med.

Exempelvis går det att rösta om förändringar i nätverksavgifter, protokoll, integrering av parachains och allmänna uppgraderingar.

Spekulation

I många kryptovalutor är spekulation den enskilt starkaste faktorn för kraftiga prisökningar. Även om Polkadot har en del funktionalitet så används exempelvis Etheruem i betydligt större utsträckning. Men vad händer om några år när större funktionalitet och användarbarhet kommer? Kan Polkadot bli ”The internet of Blockchain” och det självklara valet när privata blockkedjor önskas lanseras? De som spekulerar i valutans värde hoppas i alla fall på det.  

(Polkadot: Cat DOT 10x in 2021? DEEP DIVE – Coin Bureau)

(Då Polkadot Network är så omfattande både gällande funktion och utveckling att texten ovan enbart bör ses som en allmän förklaring som framförallt förklarar blockkedjans funktion/mål snarare än enstaka detaljer)